Corrección de erros da convocatoria do proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos de policía local

Corrección de erros da convocatoria do proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre.

Modifícase o anexo II, exclusivamente en relación co Concello de Vilagarcía de Arousa, e será dous o número de prazas que se convocan no referido concello e mediante quenda de acceso libre

 

Orde do 13 de agosto de 2018 pola que se modifica a Orde do 4 de xullo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre.

No exercicio das súas competencias, o Concello de Vilagarcía de Arousa comunicou á Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), que procedese á convocatoria de tres prazas da categoría de policía local de novo ingreso pola quenda de acceso libre.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

O 3 de agosto, o concello de Vilagarcía de Arousa comunica á Agasp que proceda á convocatoria e selección de dúas prazas de novo ingreso por quenda de acceso libre e unha praza por sistema de mobilidade, momento en que xa estaba en marcha o proceso unitario para o ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre.

Por canto antecede, por proposta da Agasp, no uso das facultades conferidas no artigo 4 do Decreto 115/2017, do 17 de novembro, esta vicepresidencia, en virtude da delegación conferida para o efecto polos concellos interesados,

Dispón:

Artigo único. Modificación da Orde do 4 de xullo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre

A Orde do 4 de xullo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre, queda modificada como segue:

Primeiro. Modifícase o disposto no número 1.1, referido ao obxecto do proceso selectivo, que queda redactado da seguinte forma:

1.1. O obxecto do proceso selectivo é cubrir 38 prazas dos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre, subgrupo C1.

Segundo. Modifícase o anexo II, exclusivamente en relación co Concello de Vilagarcía de Arousa, e será dous o número de prazas que se convocan no referido concello e mediante quenda de acceso libre.

ANEXO II

Prazas convocadas:

ConcelloNº de prazas
Vilagarcía de Arousa2

Esta modificación non afecta o prazo de presentación de instancias da convocatoria, manténdose o prazo de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da presente convocatoria no Boletín Oficial del Estado en data do 20 de xullo de 2018.

PUBLICIDADE EN XORNAL GALEGO

Esta orde pon fin á vía administrativa e contra ela as persoas interesadas poderán presentar recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da consellería competente en materia de seguridade no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG, conforme a Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou impugnala directamente ante a Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, conforme a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.